Datum: Woensdag 6 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: “De Geubel”.

Agenda

1. Opening.

2. Verslag ledenvergadering woensdag 6 maart 2019.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Jaarverslag 2018 door de secretaris.

5. Jaarverslag 2018 door de penningmeester.

6. Begroting 2019 en 2020.

7. Verslag kascommissie.

8. Benoeming nieuw lid kascommissie.

PAUZE

9. Bespreking activiteiten 2019 en 2020.

10. Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar mevr. D. Kunst
– Aftredend en herkiesbaar dhr. H. Faro
– Aftredend en herkiesbaar mevr. J.L. Faro

Conform art. 9 lid 2 van de statuten kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, wiens voordracht minstens door tien of meer leden schriftelijk, voorzien van handtekeningen, gesteund dienen te worden. Deze voordracht dient voor aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingediend.

11. Rondvraag en sluiting.