1. Doelstellingen
De doelstelling van de Oranjevereniging is het onderhouden en versterken van de band tussen ons koningshuis en de bevolking van de ‘s Gravenmoer en Omstreken. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van en het verlenen van medewerking aan feestelijkheden, activiteiten en bijeenkomsten ter gelegenheid van de verjaardagen van de leden van het koningshuis en op andere feesten en gedenkdagen. Het bestuur van de Oranjevereniging heeft als taak te zorgen dat er invulling wordt gegeven aan de bovengenoemde doelstelling. Zij doet dit middels:

 • Het organiseren van activiteiten en feestelijkheden rond Koningsdag en andere bijzondere dagen rondom het Koningshuis en Oranje.
 • Het organiseren van toepasselijke activiteiten bij overlijden binnen het Koningshuis.
 • Het organiseren van de nationale herdenking op 4 mei te ’s Gravenmoer.
 • Het eens in de 5 jaar organiseren van activiteiten en feestelijkheden rond de nationale feestdag der bevrijding op 5 mei.
 • Mee te werken aan landelijke en lokale activiteiten rondom het koninkrijk en zijn instituties.
 • Het organiseren van de Sinterklaasintocht.
 • Educatieve activiteiten in samenwerking met andere ’s Gravenmoerse verenigingen en maatschappelijk-culturele organisaties ter ondersteuning van bovengenoemde taken.

2. Identiteit
De Oranjevereniging wil zich, vanuit haar doelstellingen, kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid. Deze betrokkenheid dient op actieve wijze te worden ingevuld. Daarnaast wordt professionaliteit verwacht, zowel in de uitoefening van de werkzaamheden als bij de invulling van het beleid.
De vereniging dient zich, middels haar activiteiten, een plaats te verwerven in de harten van de mensen.
Tot slot is directe betrokkenheid met het wel en wee van ons koningshuis (op lokaal niveau) alsmede de onderlinge betrokkenheid een onderdeel van de identiteit van de vereniging.

3.  Imago
Het imago dat de Oranjevereniging wil uitstralen is dat zij hèt aanspreekpunt en dè belangenbehartiger is van alle zaken die spelen rondom het koningshuis en oranje; het imago van een dynamische en actieve organisatie die op professionele en aansprekende wijze vormgeeft aan de doelstellingen van de vereniging.

4.  Visie
Het bestuur moet zich inzetten met ‘Hoofd, Hart en Handen’ om de doelstellingen te realiseren. Zij dient ernaar te streven haar stem te laten horen en zo mogelijk invloed te hebben bij passende besluiten op lokaal terrein. Het bestuur bevordert de verbinding met en tussen groepen in
’s Gravenmoer en Dongen met maatschappelijk relevante zaken. De Oranjevereniging streeft naar een optimale communicatie, zowel intern als extern. Dit gebeurt door zowel het gebruik van de website als door directe communicatie. Lid zijn van de vereniging stimuleert het streven naar een goede sfeer, vriendschap, betrokkenheid, medemenselijkheid en bewustwording. Het bevordert de betrokkenheid met elkaar en met maatschappelijk relevante zaken.
Het dagelijks bestuur ziet voor de komende tijd een aantal speerpunten om deze visie vorm te geven.

 • Verstevigen van de banden tussen de vereniging, de gemeente, sociaal maatschappelijke organisaties en het publiek.
 • Verbeteren van de communicatie, zowel intern als extern.
 • Vergroten van kennis en bewustzijn bij alle bestuursleden.
 • Stimuleren, activeren en enthousiasmeren van (externe) betrokkenen.
 • Daarnaast behoort het tot de taken van het bestuur om het ledenbestand van de vereniging te bewaken en de groei van het aantal leden en sponsors te bevorderen.