Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging ’s Gravenmoer verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van Oranjevereniging ’s Gravenmoer, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging ’s Gravenmoer verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.  De Oranjevereniging ’s Gravenmoer verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging ’s Gravenmoer.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
  Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
 2. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Bestuur Oranjevereniging ’s Gravenmoer. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via de penningmeester.2.1 Waarvoor verwerkt persoonsgegevens?
  Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering. Als je eenmaal relatie van Oranjevereniging ’s Gravenmoer bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Oranjevereniging ’s Gravenmoer.

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Voorbeelden
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

2.2 Oranjevereniging ’s Gravenmoer verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.
d) uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Oranjevereniging ’s Gravenmoer en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk van Oranjevereniging ’s Gravenmoer.

 1. Bewaartermijnen
  De Oranjevereniging ’s Gravenmoer verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging ’s Gravenmoer de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
 2. Beveiligingsmaatregelen
  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging ’s Gravenmoer passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Indien van toepassing.
 3. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1 Ledenadministratie, via de penningmeester kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging ’s Gravenmoer zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Oranjevereniging ’s Gravenmoer uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
  5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met onze penningmeester.   Door Oranjevereniging ’s Gravenmoer zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling worden genomen en de betreffende persoonsgegevens verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Oranjevereniging ’s Gravenmoer u hiervan op de hoogte brengen.
  5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Oranjevereniging ’s Gravenmoer uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan de penningmeester,    secretariaat    of voorzitter.
 4. Wijzigingen
  Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.oranjevereniging-sgravenmoer.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.
 5. Toestemmingsbepaling foto’s en video’s
  Toelichting: ‘’In de AVG is bepaald dat het recht op privacy niet de verwerking voor journalistieke en artistieke doeleinden in de weg mag staan, tenzij de betrokkene kan aantonen dat de verwerking ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer betekent of er een onevenredige inspanning moet worden verricht om een persoon op foto of video te identificeren.’’Op alle evenementen van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer is onze toestemmingsbepaling foto’s en video’s van toepassing, zie www.oranjevereniging-sgravenmoer.nl. Voor iedereen die een evenement van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer bezoekt, gaat de bezoeker akkoord met het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal voor de website, nieuwsbrieven, Facebook van Oranjevereniging ’s Gravenmoer. Oranjevereniging ’s Gravenmoer verstrekt foto’s en video’s in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, dan wel indien het betreft de verstrekking van uw gegevens aan media in het kader van journalistiek werk.  Foto’s en video’s behoren tot een bezit van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer en zullen onbeperkt worden bewaard. Mocht Oranjevereniging ’s Gravenmoer overgaan op het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame, dan heeft betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik hiervoor van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan door middel van een mail naar de Oranjevereniging ’s Gravenmoer. De gegevens van betrokkene zullen daarop niet meer worden gebruikt voor die doeleinden.

Oranjevereniging ’s Gravenmoer is te bereiken via de volgende emailadressen:

Voor algemene informatie over de Oranjevereniging ’s Gravenmoer stuurt u een mail naar het secretariaat: secretariaat@oranjevereniging-sgravenmoer.nl.

Voor informatie over lidmaatschap/sponsoring/ donateurs/advertenties stuurt u een mail naar onze penningmeester: c.meeuse@kpnplanet.nl

 

Postadres:

Dhr. B. Faro (voorzitter)
Julianalaan 34
5109 RJ  ’s Gravenmoer
Mail naar de voorzitter: oranjeverenigingsgravenmoer@gmail.com
Telefoon: 0162 312445

Gegevens Oranjevereniging ’s Gravenmoer:

KvK nummer: 40271715
Bankrekening: NL02 RABO 0334 2026 55
RSIN 800392693